1. Šia Privatumo politika yra nustatomi Asmens duomenų tvarkymo ir apsaugos principai bei tvarka, kuriais vadovaudamasi Bendrovė, kaip asmens duomenų valdytojas, tvarko Asmens duomenų subjektų Asmens duomenis.
 2. Asmens duomenys – bet kokia informacija apie asmens duomenų subjektą, kurio tapatybė nustatyta arba kurio tapatybę galima tiesiogiai arba netiesiogiai nustatyti, iš asmens duomenų, pavyzdžiui, pagal vieną ar kelis to fizinio asmens fizinės, fiziologinės, genetinės, psichinės, ekonominės, kultūrinės ar socialinės tapatybės požymius. Asmens duomenis apie Duomenų subjektus Bendrovė renka dėl šiose taisyklėse ar atskirame Duomenų subjekto sutikime ar susitarime su Bendrove nurodytų tikslų.
 3. Asmens duomenų subjektas/Duomenų subjektas – tai bet kuris asmuo, kuris: naudojasi (-ojosi) Bendrovės interneto svetaine ir/arba užsako (-ė), perka (-o) ar naudojasi (-ojosi) bet kokiomis Bendrovės teikiamomis paslaugomis.
 4. Duomenų valdytojas (toliau - Bendrovė) reiškia UAB „Šiaulių infotekas“, juridinio asmens kodas 144913996 buveinės adresas Aušros al. 29a, LT-76300, Šiauliai, Lietuvos Respublika, duomenys apie Bendrovę kaupiami ir saugojami Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre. Kontaktinis el. paštas asmens duomenų apsaugos klausimais pardavimai@infotekas.lt
 5. Bendrovė tvarko asmens duomenis gautus:
  • Duomenų subjektui naudojantis internetine svetaine (toliau – Interneto svetainė);
  • Bendrovei vykdant tiesioginę rinkodarą;
  • Siekiant Bendrovei apginti jos teises;
  • Siekiant užtikrinti konfidencialios informacijos apsaugą ir veiklos tęstinumą;
  • Siekiant įvykdyti sutartis, sudarytas tarp Bendrovės ir kontrahentų – juridinių asmenų;
  • Duomenų subjektui lankantis Bendrovės Interneto svetainėje ar Bendrovės socialinės žiniasklaidos tinklų paskyrose.
 6. Duomenų subjektui nusprendus tapti Internetinės svetainės registruotu naudotoju ir susikūrus vartotojo paskyrą, Bendrovė tvarko Duomenų subjekto asmens duomenis reikalingus susisiekti su Duomenų subjektu kilus klausimams dėl sutarties vykdymo: vardas, pavardė, el. pašto adresas, telefono numeris. Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas – BDAR 6 straipsnio 1 dalies B punktas (sutarties įvykdymas arba siekis imtis veiksmų Duomenų subjekto prašymu prieš sudarant sutartį).
 7. Apie Duomenų subjektus, kurie veikia kaip juridinių asmenų darbuotojai, įgalioti atstovai, Bendrovė tvarko tokius papildomus duomenis, kaip įmonės pavadinimas, adresas, įmonės registracijos numeris ir mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris. Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas – BDAR 6 straipsnio 1 dalies F punktas (teisėtas interesas vykdyti sutartį). Bendrovė saugo Duomenų subjekto duomenis tol, kol panaikinama Duomenų subjekto vartotojo paskyra, arba kai prie paskyros nebuvo prisijungta 3 metus.
 8. Asmens duomenys, kurie tvarkomi Duomenų subjektui įsigyjant prekes Interneto parduotuvėje. Siekiant įvykdyti Prekių pirkimo – pardavimo sutartį, sudarytą tarp Bendrovės ir Duomenų subjekto, Duomenų subjektui pateikus užsakymą ir susipažinus su Taisyklėmis, o taip pat siekiant su Jumis susisiekti kilus klausimams dėl sutarties vykdymo, Bendrovė tvarkys tokius Duomenų subjekto asmens duomenis: vardas, pavardė, el. pašto adresas, pristatymo vietos adresas, telefono numeris, atsiskaitymo duomenys (banko sąskaitos numeris ir pan.), PVM sąskaitos faktūros rekvizitai, informacija apie įvykdytus, atmestus ar nepavykusius mokėjimus, informacija apie prekių grąžinimą. Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas – BDAR 6 straipsnio 1 dalies B punktas (tikslu vykdyti sutartį arba Duomenų subjekto prašymu pasirengti sutarties sudarymui). Duomenų subjektų, kurie veikia kaip juridinių asmenų darbuotojai, įgalioti atstovai, Bendrovė tvarko tokius papildomus duomenis: įmonės pavadinimas, adresas, įmonės registracijos numeris ir mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris. Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas – BDAR 6 straipsnio 1 dalies F punktas (teisėtas interesas vykdyti sutartį). Prekių pirkimo – pardavimo sutarties sudarymo faktą patvirtinantys duomenys ir su sutarties sudarymu susijusi informacija bei apskaitos dokumentai Bendrovės saugojami 10 metų po Prekių pirkimo – pardavimo sutarties sudarymo, o kiti duomenys – 5 metus.
 9. Asmens duomenys tvarkomi siekiant apginti Bendrovės teises. Bendrovė tvarko Duomenų subjekto asmens duomenis, siekdama išieškoti skolas ir (arba) prireikus kitas mokėtinas sumas, siekiant apginti savo interesus pareiškiant, pateikiant ieškinius ir (ar) siekiant apsiginti nuo pateiktų ieškinių. Nurodytu tikslu Bendrovė tvarko šiuos Duomenų subjekto duomenis: vardas, pavardė, el. pašto adresas, adresas, telefono numeris, atsiskaitymo duomenys (banko sąskaitos numeris ir pan.), PVM sąskaitos faktūros rekvizitai, individualios įmonės kodas arba verslo liudijimo arba individualios veiklos pažymos numeris, kita informacija, susijusi su ginču. Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas – BDAR 6 straipsnio 1 dalies F punktas (teisėto intereso pagrindas). Duomenų saugojimo terminas 1 metai po galutinio ginčo išsprendimo.
 10. Tiesioginė rinkodara. Asmenims, sulaukusiems 14 metų, kurie yra suteikę savo kontaktinius duomenis ir yra išreiškę norą gauti informaciją apie Bendrovės siūlomas prekes ir (ar) paslaugas, elektroninio ryšio priemonėmis (el. paštu, telefonu, SMS žinutėmis) Bendrovė siunčia pasiūlymus dėl Bendrovės prekių pardavimo ar paslaugų teikimo, naujienlaiškius ir kitą reklaminę medžiagą, pranešime apie Bendrovės naujienas. Tiesioginės rinkodaros tikslu Bendrovė tvarkys tokius Duomenų subjekto asmens duomenis: telefono numeris, elektroninio pašto adresas. Duomenų subjekto duomenys tiesioginės rinkodaros tikslu bus tvarkomi 3 metus nuo sutikimo davimo. Duomenų subjektui įsigijus Bendrovės platinamų prekių ar paslaugų ir nepareiškus prieštaravimo dėl Bendrovės tiesioginės rinkodaros pranešimų gavimo (nepažymėjus nesutikimo laukelį tiesioginės rinkodaros sutikimo formoje), Bendrovė Duomenų subjektui savo teisėto intereso pagrindu elektroniniu paštu Bendrovė siunčia pranešimus dėl prekių ar paslaugų, kurios yra panašios į Duomenų subjektui teikiamas paslaugas ar parduodamas prekes. Tokiu atveju, Duomenų subjekto duomenys tiesioginės rinkodaros tikslu bus tvarkomi 1 metus po paskutinės prekės ar paslaugos įsigijimo arba ilgalaikės sutarties pasibaigimo. Duomenų subjektas turi teisę paprieštarauti arba bet kada atsisakyti gauti tiesioginės rinkodaros pranešimus, susisiekdami su mumis 2 skyriuje nurodytu el. paštu.
 11. Siekiant savo teisėto intereso užtikrinti Bendrovės konfidencialios informacijos apsaugą ir Bendrovės veiklos tęstinumą, Bendrovė gali peržiūrėti savo darbuotojų susirašinėjimą su Duomenų subjektais. Siekiant šių tikslų, Bendrovė tvarko tokius savo darbuotojų ir asmenų, kurie siunčia ar gauna darbuotojų laiškus asmens duomenis: elektroninio pašto adresas, elektroninėse darbo priemonėse esančios informacijos turinys. Duomenų saugojimo terminas 4 metai.
 12. Siekiant savo teisėto intereso užtikrinti Bendrovės sutarčių, sudarytų su juridiniais asmenimis, vykdymą, Bendrovė tvarko šių asmenų darbuotojų asmens duomenis, t. y. vardas, pavardė, el. pašto adresas, telefono numeris, susirašinėjimo turinys. Komunikacijos duomenys saugomi 4 metus, o su sutarties vykdymu susijusius arba joje esanti informacija 10 metų pasibaigus sutarčiai.
 13. Duomenų subjektai gali kreiptis į Bendrovę registruotu laišku, telefonu, el. paštu. Bendrovė gali tvarkyti Duomenų subjekto mums nurodytus duomenis, t. y. vardą, pavardę, el. pašto adresą, telefono numerį, datą bei susirašinėjimo tekstą. Tokie duomenys bus tvarkomi siekiant atsakyti į Duomenų subjekto rašytinius paklausimus. Susirašinėjimas saugomas 1 metus nuo žinutės gavimo, išskyrus informaciją, kurios saugojimui Privatumo politikoje ar teisės aktuose nustatyti kiti terminai. Visi asmens duomenys, kuriuos Duomenų subjektas pateikia kreipdamasis į Bendrovę, yra naudojami tik aukščiau nurodytais tikslais ir pranešimams peržiūrėti bei komunikacijos srautams administruoti ir valdyti. Bendrovė įsipareigoja be aiškaus Duomenų subjekto sutikimo nenaudoti Duomenų subjekto asmens duomenų jokiuose leidiniuose taip, kad būtų įmanoma nustatyti Duomenų subjekto asmens tapatybę. Duomenų subjektui nepranešus apie savo asmens duomenų pasikeitimus Bendrovė negalės su Duomenų subjektu susisiekti.
 14. Bendrovės Interneto svetainėje naudojami slapukai. Slapukas yra duomenų rinkmena, kurią Duomenų subjekto sutikimu Bendrovė įrašo į standųjį Duomenų subjekto kompiuterio diską. Slapukai padeda atskirti Duomenų subjektą nuo kitų Interneto svetainės naudotojų, užtikrina patogesnį svetainės naudojimą, leidžia tobulinti Interneto svetainę. Interneto naršyklės leidžia blokuoti slapukus. Įjungus slapukų blokavimą gali nepavykti pasinaudoti visomis Interneto svetainėje teikiamomis paslaugomis. Bendrovė gali naudoti tokius slapukus:
  • Būtini slapukai - Šie slapukai yra būtini tam, kad svetainė galėtų veikti. Tokiais slapukais tvarkomų duomenų pagrindas yra tinkamas sutarties vykdymas Duomenų subjektui lankantis Interneto svetainėje, o bendrovei užtikrinant apsilankymo kokybę bei saugumą.
  • Analitiniai ir (arba) veiksmingumo slapukai - šie slapukai leidžia Bendrovei atpažinti ir suskaičiuoti svetainės lankytojus. Tai padeda pagerinti svetainės veikimą. Šių slapukų renkamų duomenų tvarkymo pagrindas yra Duomenų subjekto sutikimas.
  • Funkciniai slapukai - šie slapukai yra naudojami Duomenų subjektui atpažinti, kai Duomenų subjektas grįžta į Interneto svetainę, kad bendrovė galėtų pritaikyti pateikiamą turinį Duomenų subjekto poreikiams, įsiminti Duomenų subjektui aktualią informaciją. Šių slapukų renkamų duomenų tvarkymo pagrindas yra Duomenų subjekto sutikimas.
  • Komerciniai slapukai - bendrovė naudoja savo ir trečiųjų šalių slapukus, kad savo bei kitose svetainėse rodytų suasmenintą reklamą, kuri pagrįsta naršymo veiksmais, Duomenų subjekto ieškotomis, peržiūrėtomis prekėmis.
 15. Informaciją, kurią Duomenų subjektas pateikia socialinės žiniasklaidos priemonėmis (įskaitant pranešimus, laukelių „Like“ ir „Follow“ naudojimą, bei kitą komunikaciją), kontroliuoja socialinio tinklo valdytojas. Interneto svetainėje pateikiamos nuorodos į bendrovės paskyras socialinės žiniasklaidos priemonėse. Bendrovės paskyrose pateiktą informaciją tvarkoma paskyrų administravimo tikslu Duomenų subjekto sutikimo pagrindu. Informacija apie trečiųjų šalių naudojamus Duomenų subjekto asmens duomenis yra trečiųjų šalių privatumo pranešimuose.
 16. Bendrovė gauna Duomenų subjekto duomenis iš Duomenų subjekto, Duomenų subjekto įrenginių, Bendrovės darbuotojų ir iš savo tiekėjų ar rangovų. Bendrovė gali atskleisti informaciją apie Duomenų subjektą savo darbuotojams, tarpininkams, paslaugų tiekėjams, tokiems kaip skolų administravimą ar išieškojimą vykdančioms įmonėms, rinkodaros paslaugas, IT paslaugas teikiantiems asmenims ar subrangovams, jei pagrįstai reikia tiems tikslams, kaip nurodyta šioje Privatumo politikoje. Bendrovė gali atskleisti informaciją apie Duomenų subjektą:
  • vykdydama įstatymo reikalavimus;
  • siekdama apginti savo teises ar interesus (įskaitant Duomenų subjekto duomenų pateikimą tretiesiems asmenims, siekiant išieškoti Duomenų subjekto įsiskolinimus);
  • ketinant parduoti Bendrovės veiklos ar jos turto dalį, atskleidžiant Duomenų subjekto asmens duomenis potencialiam veiklos ar jos dalies pirkėjui;
  • pardavus Bendrovės veiklą ar jos turtą tretiesiems asmenims.
 17. Išskyrus šioje Privatumo politikoje numatytus atvejus, Bendrovė neteikia Duomenų subjekto asmens duomenų trečiosioms šalims. Asmens duomenų tvarkymo taisyklėse nurodytas gavėjų sąrašas ar gavėjų kategorijos gali keistis, todėl jei Duomenų subjektas pageidauja būti informuotas apie Duomenų subjekto asmens duomenų gavėjų pokyčius, Duomenų gavėjas turi apie tai pranešti šioje Interneto svetainėje nurodytu el. paštu.
 18. Duomenų subjektui siekiant gauti daugiau informacijos apie savo teises ar jas įgyvendinti, Duomenų subjektas turi kreiptis į Bendrovę Interneto svetainėje nurodytu el. pašto adresu. Bendrovė kaip galima greičiau, bet ne vėliau, kaip per 1 (vieną) mėnesį nuo prašymo gavimo, Duomenų subjektui pateiks informaciją apie veiksmus, kurių imtasi gavus Duomenų subjekto prašymą dėl Duomenų subjekto teisių įgyvendinimo. Šis terminas gali būti pratęstas dar 2 (dviem) mėnesiams. Bendrovė Duomenų subjektą per 1 (vieną) mėnesį nuo prašymo gavimo informuos apie termino pratęsimą ir jo priežastis.
 19. Duomenų subjektas turi teisę bet kada kreiptis į Bendrovę Interneto svetainėje nurodytu el.pašto adresu ir prašyti informacijos apie asmens duomenų tvarkymą. Duomenų subjektas turi teisę susipažinti su Bendrovė saugomais ar naudojamais Duomenų subjekto asmens duomenis.
 20. Duomenų subjektas, patvirtinęs savo tapatybę, turi teisę atšaukti sutikimą dėl Duomenų subjekto duomenų tvarkymo.
 21. Duomenų subjektas turite teisę prašyti Bendrovės ištaisyti Duomenų subjekto duomenų netikslumus. Tokiu atveju Bendrovė turi teisę paprašyti Duomenų subjekto patvirtinti ištaisytą informaciją.
 22. Duomenų subjektas turite teisę prašyti ištrinti Duomenų subjekto asmens duomenis. Ši teisė įgyvendinama Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (ES) 2016/679 17 straipsnyje numatytais atvejais.
 23. Duomenų subjektas turi teisę prašyti Bendrovės apriboti Duomenų subjekto asmens duomenų tvarkymą arba jų netvarkyti:
  • laikotarpiu, kurio reikia tam, kad Duomenų subjektas įsitikintų Duomenų subjekto asmens duomenų tikslumu, kai pateikia pretenzijas dėl duomenų tikslumo;
  • kai Bendrovės vykdomas Duomenų subjekto asmens duomenų rinkimas, saugojimas arba naudojimas yra neteisėtas, tačiau Duomenų subjektas nusprendžia neprašyti ištrinti duomenų;
  • kai Duomenų subjekto asmens duomenys Bendrovei yra nebereikalingi, tačiau Duomenų subjektui jų reikia, kad galėtų įgyvendinti savo teises;
  • laikotarpiu, kurio reikia siekiant nustatyti, ar Bendrovė turi svarbesnį teisinį pagrindą ir toliau tvarkyti Duomenų subjekto asmens duomenis, jei Duomenų subjektas pasinaudojo savo teise atšaukti sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo.
 24. Duomenų subjektas turi teisę į duomenų, kurie tvarkomi automatizuotomis priemonėmis ir kuriuos iš Duomenų subjekto Bendrovė gavo Duomenų subjektui sutinkant arba sutarties sudarymo tikslais, perkėlimą. Duomenų subjektui pasinaudojus šia teise, Duomenų subjekto prašymu Bendrovė suteikia Duomenų subjekto pateiktų duomenų kopiją.
 25. Duomenų subjektas turi teisę BDAR 21 str. nustatyta tvarka nesutikti, kad Bendrovė naudotų Duomenų subjekto asmens duomenis. Duomenų subjektas turi teisę nesutikti, kai Duomenų subjekto asmens duomenys tvarkomi teisėto intereso pagrindu arba tiesioginės rinkodaros tikslu.
 26. Duomenų subjektas manydamas, kad Duomenų subjekto, kaip Duomenų subjekto, teisės yra ir (ar) gali būti pažeistos, turėtų kreiptis į Bendrovės Interneto svetainėje nurodytu el. paštu. Bendrovė gavusi Duomenų subjekto skundą, praneš Duomenų subjektui apie skundo nagrinėjimą ir Bendrovės sprendimą. Duomenų subjektas, Nesutikdamas su Bendrovės sprendimu turi teisę pateikti skundą priežiūros institucijai – Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (www.vdai.lrv.lt).
 27. Duomenų subjektas yra atsakingas už savo pateikiamų duomenų konfidencialumą taip pat už tai, kad Duomenų subjekto Bendrovei pateikti duomenys būtų tikslūs, teisingi ir išsamūs. Jeigu pasikeičia Duomenų subjekto pateikti duomenys, Duomenų subjektas privalo nedelsdamas apie tai informuoti Bendrovę el. paštu. Bendrovė neatsako už žalą, atsiradusią Duomenų subjektui dėl to, jog Duomenų subjektas nurodė neteisingus ar neišsamius asmens duomenis arba neinformavo Bendrovės apie duomenų pasikeitimą.
 28. Bendrovė turi teisę bet kada atnaujinti ar pakeisti šią Privatumo politiką. Duomenų subjektui pageidaujant gauti atnaujintą Privatumo politiką, Duomenų subjektas turi pranešti Bendrovei apie tai Interneto svetainėje nurodytu el. pašto adresu.