El. parduotuvės taisyklės

 1. Bendrosios nuostatos
  1. Šios prekių pirkimo - pardavimo taisyklės (toliau - Taisyklės) nustato Pirkėjo ir UAB „Šiaulių infotekas“ (toliau Pardavėjas) tarpusavio teises bei pareigas, prekių įsigijimo ir apmokėjimo už jas sąlygas, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarką, šalių atsakomybę bei kitas su prekių pirkimu-pardavimu internetinėje parduotuvėje mažiausiakaina.lt (toliau - Internetinė parduotuvė) ar kitu nuotoliniu būdu susijusias nuostatas, sudarant nuotolinę sutartį. Nuotolinė sutartis yra verslininko ir vartotojo sutartis, sudaroma pagal organizuotą nuotolinio pirkimo-pardavimo ar paslaugų teikimo sistemą, verslininkui ir vartotojui fiziškai nesant kartu vienoje vietoje ir iki sutarties sudarymo bei sutarties sudarymo metu naudojant tik ryšio priemones (užsakant internetu, telefonu, elektroniniu paštu).
  2. Taisyklėse vartojamos sąvokos:
   1. Prekių pirkimo - pardavimo sutartis - tai pagal Lietuvos Respublikos taikomų teisės aktų reikalavimus nuotoliniu būdu, nuotolinio ryšio priemonėmis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta sutartis, pagal kurią Pardavėjas parduota, o Pirkėjas perka Prekes už Pardavėjo nustatytas ir pateiktas Kainas. Pardavėjas gali sudaryti tokią sutartį ir ne su Vartotoju, nesilaikydamas šiose Taisyklėse nustatytų sąlygų, jeigu Pirkėjas ir Pardavėjas dėl to susitaria raštu. Toks susitarimas nėra laikomas Prekių pirkimo - pardavimo sutartimi.
   2. Paskyra - visuma funkcijų Pardavėjo informacinėje sistemoje, kuri leidžia vartotojui prisijungti naudojantis individualiu Pirkėjo Prisijungimo vardu ir Slaptažodžiu, bei leidžia Pirkėjui naudotis papildomomis funkcijomis ar paslaugomis. Pirkėjas gali prisijungti prie savo Paskyros prieš tai užsiregistruodamas Internetinėje parduotuvėje. Pirkėjas prisijungia prie savo paskyros naudodamas savo Prisijungimo vardą ir Slaptažodį.
   3. Akcijos - Internetinėje parduotuvėje pateikiamas specialus pasiūlymas Pirkėjams dėl Prekių kainos nuolaidos ir/ar jų pristatymo sąlygų, turintis konkretų galiojimo terminą.
   4. Kaina - Pardavėjui Pirkėjo mokama pinigų suma eurais už Prekių įsigijimą nuosavybės teise. Prekių pristatymo išlaidos į Kainą nėra įskaičiuojamos išskyrus atvejus, kai Prekių pristatymui yra taikoma Akcija.
   5. Krepšelis - Internetinės parduotuvės Pirkėjams suteikiama Elektroninė paslauga, kuri leidžia pateikti Prekių užsakymą, įrašyti suteiktų nuolaidų kodus, matyti Kainas ir bendrą Prekių kainą, pristatymo išlaidas, matyti numatomą Prekių pristatymo terminą. Krepšelio suformavimas reiškia Pirkėjo pateikiamą pasiūlymą Pardavėjui sudaryti Prekių pirkimo - pardavimo sutartį.
   6. Prisijungimo vardas - Pirkėjo el. pašto adresas , kurį jis nurodo užsiregistruodamas Internetinėje parduotuvėje.
   7. Slaptažodis - raidžių, skaičių ir/ar simbolių seka, kurią Pirkėjas nustato kurdamas savo Paskyrą ir kuris yra privalomas autorizacijai jungiantis prie Paskyros. Pirkėjas įsipareigoja saugoti Slaptažodį ir neatskleisti jo jokiems tretiesiems asmenims.
   8. Turinys - Internetinėje parduotuvėje pateikiamas turinys, įskaitant tekstinę ir audiovizualinę informaciją, bei Pardavėjo arba jų licencijos davėjų intelektinę nuosavybę.
   9. Užsakymas - Pirkėjo sutikimas su Pardavėju sudaryti Prekių pirkimo - pardavimo sutartį nuotoliniu būdu, naudojantis nuotolinio ryšio priemonėmis. Užsakymas apima - Prekes, kurias Pirkėjas siekia įsigyti, Pirkėjo duomenis, reikalingus galimai sutarčiai sudaryti ir vykdyti. Užsakymas yra laikomas pateiktu, kai Pirkėjas paspaudžia mygtuką „Apmokėti“. Pardavėjo el. paštu atsiųstas patvirtinimas dėl Užsakymo laikomas Prekių pirkimo - pardavimo sutarties sudarymo momentu.
   10. Vartotojas - Pirkėjas fizinis asmuo, kuris sudaro sutartį su Pardavėju tikslu, tiesiogiai nesusijusiu su jo verslo, komercine ar profesine veikla.
   11. Darbo diena - savaitės diena, išskyrus šeštadienį ir sekmadienį bei valstybines švenčių dienas, kurias numato Lietuvos Respublikos teisės aktai.
 2. Naudojimosi Internetine parduotuve sąlygos.
  1. Internetinėje parduotuvėje Pirkėjas turi galimybę pateikti užsakymus, sudaryti Prekių pirkimo - pardavimo sutartis, gauti informaciją apie Akcijas ir Pardavėjo siūlomas prekes, Pirkėjui dėl to išreiškus aiškų sutikimą, gauti informaciją apie Krepšelį, gauti savo Užsakymų istoriją, Krepšelyje Pardavėjo nustatytą laiką kaupiama informacija apie Pirkėjo į Krepšelį įdėtas Prekes, net jeigu ir baigiamas naršymo seansas arba atsijungiama nuo Paskyros.
  2. Pirkėjas gali naudotis Internetine parduotuve užpildęs registracijos formą , patvirtinęs sutikimą laikytis Taisyklių ir paspaudęs mygtuką „Registruotis“.
  3. Paskyra teikiama nemokamai ir neribotam laikui. Pirkėjas bet kuriuo metu gali arba pats ištrinti Paskyrą, ar kreiptis į Pardavėją el. paštu su prašymu, kad jo Paskyra būtų pašalinta.
  4. Pardavėjas turi teisę savo nuožiūra bet kuriuo metu panaikinti pirkėjo registraciją Internetinėje parduotuvėje dėl teisinių, techninių ar organizacinių priežasčių, taip pat jeigu Pirkėjas ilgiau nei 3 metus nesinaudoja Internetine parduotuve ir joje neatlieka jokių veiksmų. Apie Pirkėjo registracijos Internetinėje parduotuvėje Pardavėjas informuoja Pirkėją el. paštu.
  5. Pardavėjas turi teisę nedelsiant panaikinti Pirkėjo registraciją Internetinėje parduotuvėje ar apriboti naudojimąsi Internetine parduotuve bei Pirkėjo galimybę pateikti Užsakymus, riboti priėjimą prie Turinio, jeigu Pirkėjas šiurkščiai pažeidžia Taisyklėse nurodytus reikalavimus.
 3. Pirkėjo pareigos:
  1. Pateikiant Užsakymą ar sukuriant Paskyrą pateikti tik teisingus ir aktualius duomenis;
  2. Nedelsiant atnaujinti duomenis, kuriuos jis gali keisti naudodamasis Paskyros nustatymais;
  3. Naudotis Pardavėjo Internetine parduotuve laikydamasis Taisyklių ir netrikdydamas Pardavėjo ir Internetinės parduotuvės veiklos;
  4. Neatlikti jokių veiksmų ir neperduoti Turinio tokiu būdu, kuris pažeistų Pardavėjo ar trečiųjų asmenų autorines ar kitas intelektinės nuosavybės teises;
  5. Neplatinti ir neskelbti Internetinėje parduotuvėje pagal teisės aktus draudžiamo turinio;
 4. Prekių pirkimo - pardavimo sutarčių sudarymas
  1. Pirkėjo Užsakymas gali būti pateikiamas:
   1. Pateikiant Užsakymą Internetinėje parduotuvėje;
   2. Pateikiant Užsakymą Internetinėje parduotuvėje nurodytu el. paštu .
  2. Prekių Užsakymo pateikimo momentas yra laikomas, kai Pirkėjas paspaudžia mygtuką „Apmokėti “.
  3. Po prekių pirkimo - pardavimo Sutarties sudarymo Pardavėjas išsiunčia Pirkėjui automatinį elektroninį pranešimą apie Pirkėjo pateikto užsakymo patvirtinimą, su jame nurodytomis prekėmis, tiksliu jų skaičiumi ir kainomis bei suteiktu užsakymo numeriu. Pranešimas Pirkėjui išsiunčiamas Pirkėjo registracijos formoje arba pateikto užsakymo formoje nurodytu elektroninio pašto adresu. Prekių pirkimo - pardavimo sutarties sudarymo momentas yra laikomas tada, kai Pirkėjas gauna Pardavėjo Užsakymo patvirtinimą el. paštu.
  4. Prekių pirkimo - pardavimo sutartį sudarant el. paštu:
   1. Pardavėjas išsiunčia Pirkėjui elektroninį pranešimą, kuriame yra pateikiama siūloma sudaryti Prekių pirkimo - pardavimo sutartis;
   2. Pirkėjas tuo pačiu el. pašto adresu, kuriuo buvo gautas Pardavėjo pasiūlymas, išsiunčia patvirtinimą dėl Pardavėjo pateikto pasiūlymo;
   3. Tuo atveju, jeigu Pirkėjas anksčiau neišreiškė sutikimo su šiomis Taisyklėmis, būtina, kad jis sutiktų su šiomis Taisyklėmis.
  5. Prekių pirkimo - pardavimo sutartis, kuri sudaroma ne Internetinėje parduotuvėje, bet kitomis nuotolinio ryšio priemonėmis (el. paštu), laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas gauna Pardavėjo elektroninį patvirtinimą, kad Užsakymas yra gautas ir patvirtintas.
  6. Visa su Užsakymu susijusi informacija, įskaitant Kainą, pristatymo kainą ir kitas Užsakymo sąlygas, yra pateikiama Užsakymo patvirtinime.
  7. Su Vartotojais sudarytoms Prekių pirkimo - pardavimo sutartims, nepriklausomai nuo to, kokiu būdu jos buvo sudarytos, yra taikomos šių Taisyklių sąlygos.
  8. Internetinėje parduotuvėje taikomos Akcijos nėra sumuojamos nebent nurodyta kitaip.
  9. Internetinėje parduotuvėje pateikiamas Prekių aprašymas. Pardavėjas neatsako už tai, kad Internetinėje parduotuvėje esančių Prekių spalva, forma ar kitos savybės gali neatitikti realaus Prekių dydžio, formos ir spalvos.
  10. Kai dėl nenumatytų aplinkybių Pardavėjas negali pristatyti Internetinėje parduotuvėje įsigytos Prekės, Pardavėjas turi teisę nutraukti Prekių pirkimo - pardavimo sutartį, prieš tai informuodamas Pirkėją. Tokiu atveju Pardavėjas gali Pirkėjui pasiūlyti tos pačios arba aukštesnės kokybės ir vertės panašią Prekę. Pirkėjui atsisakius, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjo sumokėtus pinigus per 5 darbo dienas į Pirkėjo sąskaitą, iš kurios buvo atliktas apmokėjimas.
  11. Pirkėjas supranta, kad internetinėje svetainėje pateiktų prekių kiekiai bei kainos pateikiamos iš didmeninių partnerių katalogų, o maziausiakaina.lt neturi galimybės įtakoti ir keisti informacijos. Gali pasitaikyti situacijų, kai užsakymo pateikimo metu nurodytos prekių kainos ir (arba) kiekiai buvo klaidingi ir jų įsigijimas pateiktomis sąlygomis yra neįmanomas. Pirkėjas besąlygiškai sutinka su užsakymo neįvykdymo rizika. Maziausiakaina.lt turi teisę nutraukti tokių užsakymų vykdymą, taikant restituciją - t.y. grąžinant pirkėjui visą atliktą mokėjimą.
  12. Pirkėjas supranta, kad tarp atlikto prekės užsakymo ir mokėjimo apdorojimo prekių kaina gali pakisti. Jei kainų pokytis didesnis nei 3%, Maziausiakaina.lt gali atsisakyti parduoti prekę. Maziausiakaina.lt turi teisę nutraukti tokių užsakymų vykdymą, taikant restituciją - t.y. grąžinant pirkėjui visą atliktą mokėjimą.
  13. Pirkėjas supranta, jog Maziausiakaina.lt rodoma prekių atvykimo data, prekės kaina yra priminaliari ir gali pakisti. Jei kainų pokytis yra didesnis nei 3%, Maziausiakaina.lt gali atsisakyti parduoti prekes. Maziausiakaina.lt turi teisę nutraukti tokių užsakymų vykdymą, taikant restituciją - t.y. grąžinant pirkėjui visą atliktą mokėjimą.
  14. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pašalinti bet kokią Prekę iš Internetinės parduotuvės ir pašalinti arba pakeisti bet kokią informaciją Internetinėje parduotuvėje. Pardavėjas pasilieką teisę atsisakyti Užsakymo išsiuntus Užsakymo patvirtinimą.
 5. Apmokėjimas už prekes.
  1. Pirkėjas gali pasirinkti apmokėjimo būdą:
  2. Mokėjimą banko kortele;
  3. Mokėjimą bankiniu pavedimu.
  4. Atsiskaitymas elektroniniu būdu ir mokėjimo kortele yra vykdomas Pirkėjo pasirinkimu per įgaliotus Pardavėjo paslaugų teikėjus.
  5. Jeigu Pirkėjas pasirenka išankstinį mokėjimą bankiniu pavedimu, tačiau mokėjimo neatlieka, Pardavėjas turi teisę susisiekti su Pirkėju el. paštu ir priminti apie mokėjimą. Jeigu Pirkėjas per 3 kalendorines dienas po priminimo mokėjimo neatlieka, Pirkėjo Užsakymas anuliuojamas. Kol Pirkėjas negauna pranešimo apie Užsakymo patvirtinimą, jis gali atšaukti Užsakymą, pranešdamas apie tai Pardavėjui.
 6. Prekių pristatymas.
  1. Prekės pristatomos Lietuvos Respublikos teritorijoje bei į kitas valstybes, nurodytas Internetinėje parduotuvėje.
  2. Prekių pristatymas yra mokamas, išskyrus atvejus, kai Prekių pristatymui yra taikoma Akcija ar Užsakymo pateikimo metu yra tiesiogiai nurodoma, jog Prekių pristatymas yra nemokamas.
  3. Prekių pristatymo būdai yra nurodyti Internetinės parduotuvėje ir nurodomi Užsakymo pateikimo metu.
  4. Bendrą Prekių pristatymo terminą sudaro laikas nuo Pardavėjo Užsakymo patvirtinimo iki Prekių Pirkėjui perdavimo.
  5. Prekės paprastai pristatomos Pirkėjui per 14 darbo dienų , nebent Užsakymo patvirtinimo metu yra nurodomas kitoks Prekių pristatymo terminas arba dėl situacijų, nurodytų taisyklėse. Į pristatymo terminą įeina Prekių paruošimas, perdavimas vežėjui ir vežėjo Prekių pristatymo Pirkėjui laikas.
  6. Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už Prekių pristatymo terminų praleidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pristatytos arba pristatomos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių (pvz. Didelio kurjerių darbo krūvio, valstybės institucijomis nustatytų apribojimų).
 7. Skundai dėl Prekių
  1. Bendras Prekei taikomas garantijos terminas yra 2 metai nuo Prekės gavimo dienos, jeigu gamintojas nenustato ilgesnio Prekei taikomo garantijos termino.
  2. Skundai dėl Prekių yra teikiami Pardavėjui Internetinėje parduotuvėje nurodytu el. paštu Taisyklėse nurodyta tvarka.
  3. Skunde Pirkėjas nurodo savo reikalavimą, Prekės trūkumą ir sužinojimo apie jį laiką, pageidavimą gauti analogišką Prekę, kuri atitiktų Prekės pirkimo - pardavimo sutarties sąlygas, arba prašymą sumažinti Prekės Kainą arba Prekės pirkimo - pardavimo sutarties atsisakymą.
  4. Pirkėjas dėl Prekės trūkumų turi teisę:
   1. pateikti prašymą sumažinti Kainą arba atsisakyti Prekių pirkimo - pardavimo sutarties, nebent Pardavėjas nedelsdamas pakeičia nekokybišką Prekę kokybiška arba pašalina Prekės trūkumą;
   2. reikalauti pakeisti Prekę tinkamos kokybės Preke arba pašalinti trūkumą per protingą terminą.
  5. Pardavėjas atsako į skundą per 14 dienų nuo skundo gavimo dienos.
  6. Prekės trūkumų šalinimo būdą pasirenka Pardavėjas.
  7. Tuo atveju, jeigu Pirkėjo teisėms įgyvendinti yra būtina pristatyti Prekę Pardavėjui, Pirkėjas turi ją išsiųsti Pardavėjui Internetinėje parduotuvėje nurodytu adresu.
 8. Teisė atsisakyti Prekių pirkimo - pardavimo sutarties
  1. Vartotojas, vadovaudamasis Civilinio kodekso 6.228-10 straipsnio 1 dalimi, ne vėliau kaip per 14 dienų nuo kokybiškos Prekės pristatymo dienos, turi teisę atsisakyti Prekių pirkimo - pardavimo sutarties, laikantis šioje Taisyklių dalyje pateiktų Prekių grąžinimo sąlygų. Civilinio kodekso 6.228-10 straipsnio 2 dalyje nustatytais atvejais ši teisė negali būti įgyvendinta.
  2. Vartotojui turi teisę iki atsisakymo nuo sutarties termino pabaigos pateikti Pardavėjui pranešimą dėl Prekių pirkimo - pardavimo sutarties atsisakymo. Pranešimas turi būti išsiųstas iki termino pabaigos. Atsisakymo forma yra šių Taisyklių sudėtinė dalis. Vartotojas turi teisę atsisakyti sutarties ir apie tai raštu pranešdamas Pardavėjui el. paštu Interneto parduotuvėje nurodytu el. pašto adresu.
  3. Jeigu atsisakoma nuotoliniu būdu sudarytos sutarties yra laikoma, kad ji nebuvo sudaryta.
  4. Pardavėjas privalo ne vėliau kaip per 14 kalendorinių dienų nuo Vartotojo atsisakymo gavimo grąžinti už Prekę sumokėtus pinigus, įskaitant ir Prekės pristatymo išlaidas. Pardavėjas turi teisę neatlikti mokėjimo tol, kol atgaus prekes arba Vartotojas pateiks įrodymus, kad išsiuntė prekes Pardavėjui. Papildomos Prekės pristatymo išlaidos dėl Vartotojo pasirinkto kito pristatymo būdo, nei Pardavėjo Internetinėje parduotuvėje siūlomas pigiausias pristatymo būdas - nėra grąžinamos.
  5. Pirkėjo sumokėta Prekių kaina Vartotojui grąžinama į Vartotojo nurodytą banko sąskaitą.
  6. Vartotojas privalo nedelsdamas, bet ne vėliau nei 14 kalendorinių dienų nuo Prekių pirkimo - pardavimo sutarties atsisakymo pateikimo dienos, grąžinti Prekę Pardavėjui. Prekė turi būti išsiųsta Pardavėjui iki grąžinimo termino pabaigos. Prekė siunčiama Internetinėje parduotuvėje nurodytu adresu.
  7. Grąžinama prekė turi būti nesugadinta ir nenaudota, mechaniškai nepažeista, turi būti originalioje pakuotėje su visomis originaliomis etiketėmis.
  8. Vartotojui tenka tik tiesioginės Prekės grąžinimo išlaidos.
 9. Intelektinės nuosavybės apsauga.
  1. Išimtinės teisės į Turinį, kuris pateikiamas Internetinėje parduotuvėje, įskaitant autorinės teisės, pramoninės nuosavybės teisės ir duomenų bazių teisės, priklauso Pardavėjui arba jo partneriams.
  2. Pirkėjas turi teisę naudotis Turiniu nemokamai, tačiau jis skirtas išimtinai tik asmeniniam naudojimui.
  3. Pirkėjas yra laikomas visos informacijos, kurią pateikia naudodamasis Internetine parduotuve savininku. Pirkėjas suteikia Pardavėjui neišimtinę licenciją: perduodamą, sublicencijuojamą teisę naudoti, kopijuoti, modifikuoti, platinti, viešinti, apdoroti informaciją bei turinį (išskyrus tuos duomenis, kurių naudojimą bei perdavimą riboja taikomi teisės aktai), visose valstybėse ir teritorijose, be atskiro sutikimo, pranešimo ar kompensacijos Pirkėjui.
 10. Rinkodara
  1. Pardavėjas Internetinėje parduotuvėje gali siūlyti Pirkėjui dalyvauti Akcijose ir teikti kitus pasiūlymus.
  2. Pardavėjas turi teisę vienašališkai, be atskiro įspėjimo, pakeisti Akcijų sąlygas, taip pat jas panaikinti. Bet koks Akcijų sąlygų ir tvarkos pakeitimas ar panaikinimas galioja nuo jų pakeitimo ar panaikinimo momento.
  3. Pardavėjas pranešimus Pirkėjui siunčia Pirkėjo Paskyroje nurodytu el. pašto adresu.
  4. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjui Internetinėje parduotuvėje nurodytu el.pašto adresu.
  5. Pardavėjas neatsako, jei Pirkėjas negauna siunčiamų informacinių ar patvirtinančių pranešimų dėl internetinio ryšio, elektroninio pašto paslaugų tiekėjų tinklų sutrikimų, pašto paslaugų teikėjui filtruojant Pardavėjo el.laiškus kaip brukalus, ar dėl Pirkėjo neteisingai nurodytų duomenų.
  6. Pirkėjo asmens duomenys gali būti tvarkomi rinkodaros tikslais Privatumo politikoje nurodyta tvarka ir sąlygomis.
 11. Asmens duomenų apsauga
  1. Pardavėjas yra Pirkėjų asmens duomenų valdytojas.
  2. Informaciją apie asmens duomenų tvarkymą Pardavėjas pateikia Privatumo politikoje.
 12. Taisyklių keitimas
  1. Pardavėjas bet kuriuo metu turi teisę keisti šias Taisykles dėl techninių, teisinių ar organizacinių priežasčių.
  2. Apie Taisyklių pakeitimus Pirkėjas informuojamas Internetinėje parduotuvėje, paskelbiant naują Taisyklių tekstą.
  3. Taisyklių pakeitimai įsigalioja po 14 kalendorinių dienų nuo informacijos apie pakeitimus išsiuntimo dienos. Pirkėjai, kurie sudarė Paslaugų teikimo sutartį, turi teisę nutraukti šią sutartį per 14 kalendorinių dienų nuo informacijos apie pakeitimus gavimo dienos. Taisyklių pakeitimas neturi įtakos sutartims, kurios buvo sudaryto iki naujų Taisyklių įsigaliojimo dienos.
  4. Esminės Prekių pirkimo - pardavimo sutarties sąlygos įtvirtinamos, užtikrinamos, pateikiamos siunčiant pranešimą Pirkėjo nurodytu el. pašto adresu su pateiktu Užsakymo patvirtinimu.
  5. Šiose Taisyklėse neaptartoms sąlygoms taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
  6. Pardavėjas yra besąlygiškai atleidžiamas nuo atsakomybės, jeigu Pirkėjas išsamiai nesusipažino su šiomis Taisyklėmis.
  7. Pirkėjai savo skundus Pardavėjui pateikia Interneto svetainėje nurodytu el. paštu. Vartotojas turi teisę ginčą spręsti kreipdamasis į Lietuvos Respublikos valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą (Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, Lietuvos Respublika, el. p. tarnyba@vvtat.lt, tel. 852626751, interneto svetainė www.vvtat.lt), arba į jos teritorinius padalinius, ar užpildyti prašymo formą EGS platformoje https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=LT).
 13. Sąlygos, netaikomos Vartotojams
  1. Šioje Taisyklių dalyje nurodytos sąlygos yra taikomos Pirkėjams, kurie nėra Vartotojai.
  2. Pardavėjas turi teisę nutraukti Paslaugų teikimo sutartį, sudarytą su Pirkėju, per 14 kalendorinių dienų nuo jos sudarymo dienos, be jokios priežasties. Pirkėjas dėl to negali reikšti jokių reikalavimų Pardavėjui.
  3. Pardavėjas turi teisę vienašališkai nutraukti Prekių pirkimo - pardavimo sutartį informuodamas Pirkėją el. paštu. Dėl to Pardavėjui netaikoma jokia atsakomybė.
  4. Prekės atsitiktinio praradimo ar sugadinamo rizika pereina Pirkėjui nuo Prekės perdavimo vežėjui momento. Pardavėjas neatsako už Prekės praradimą, trūkumą ar jos sugadinimą, atsiradusį nuo Prekės perdavimo vežėjui iki Prekės pristatymo momento, taip pat už pristatymo vėlavimą.
  5. Pardavėjas nesuteikia garantijos Prekei, jei to nenumato Lietuvos Respublikos imperatyvios teisės normos.
  6. Pardavėjo, jo darbuotojų ir įgaliotų atstovų atsakomybė Pirkėjo atžvilgiu yra ribota: nepriklausomai nuo reikalavimų skaičiaus Pardavėjas neatlygina didesnės sumos, negu Pirkėjo sumokėta Prekių Kaina ir pristatymo išlaidos, tačiau ne daugiau kaip 250 EUR.
  7. Pardavėjas ar jo darbuotojai, įgalioti atstovai nėra atsakingi Pirkėjui, jo įgaliotiems asmenims, atstovams, subtiekėjams už bet kokią žalą, įskaitant negautą pelną.
  8. Visi ginčai, kilę tarp Pardavėjo ir Pirkėjo, yra sprendžiami Lietuvos Respublikos teismuose pagal Pardavėjo registracijos vietą.